ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 

Stowarzyszenie „Szybki Szpil” zwanej dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§2.

 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.


§3. 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszarRzeczpospolitej. Siedziba władz mieści się w Katowicach.

 2. Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

 

§4.

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§5.


Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności
społeczno-kulturalnejw zakresie: 

 1. działalności wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury; 

 2. działania na rzecz rozwoju środowisk związanych z rozrywką;

 3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 4. wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 

 5. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

 6. poszukiwania nowych form aktywności społecznej; 

 7. działalności na rzecz młodzieży.

§6.

 1. Do realizacjitych celówStowarzyszenie:

  1. wspiera inicjatywy w dziedzinie rozwoju kultury i wychowania;;

  2. integruje środowisko społeczne na rzecz tworzenia sprzyjających warunków rozwojowych dla dzieci;

  3. popularyzuje wiedzę o grach bitewnych i karcianych i planszowych;

  4. współdziała z jednostkami i instytucjami związanymi z grami bitewnymi, karcianymi i planszowymi;

  5. inicjuje i koordynuje rozwojem środowisk związanych z grami bitewnymi, karcianymi i planszowymi;

  6. organizuje kursy, wystawy, pokazy, odczyty, dyskusje, sympozja, seminaria;

  7. organizuje zjazdy oraz spotkania środowisk związanych z grami bitewnymi, karcianymi i planszowymi;

  8. współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

  9.  

 2. Dla realizacji celu Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, której przedmiotem jest:

  1. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
   z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

  2. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
   i humanistycznych pozaszkolne formy edukacji;

  3. działalność wspomagająca edukację;

  4. pozostała działalność w zakresiepromocji zdrowia;

  5. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;

  6. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;

  7. działalność związana ze sportem;

  8. działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

 3. Działalność Stowarzyszenia w powyższym zakresie jest prowadzona jako działalność nieodpłatna.

§7.


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określanych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI§8.

 Członków Stowarzyszenia dzieli się na:

 1. zwyczajnych;

 2. wspierających;

 3. honorowych.

§9.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji na piśmie zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień jego Statutu.

 

§10.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wsparła stowarzyszenie.

§11.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

§12.

 1. Przyjęcie członkaw skład stowarzyszenianastępuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§13.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

  1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;

  2. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków;

  3. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;

  4. uczestnictwa we wszystkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

  5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

  6. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

 

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1. brania udziału w działalność Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

  3. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

 

§14.


Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych Władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

§15.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§16.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej pisemnie;

  2. niepłacenia składek członkowskichw terminie do 31 marca za bieżący rok;

 2. Wykreślenie członka następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.

 3. Członek skreślony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, o której mowa w pkt.2
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§17.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków;

  2. Zarząd;

  3. Komisja Rewizyjna.

 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba że, dalsze postanowienie Statutu stanowią inaczej.

 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem §19 ust. 3.

 4. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Zarządu Stowarzyszenia, członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, w kolejności według największej ilości uzyskanych głosów.

 5. Uzupełnianie składu władz może dotyczyć najwyżej dwóch osób w przypadku Zarządu i jednej osoby w przypadku Komisji i Rewizyjnej.


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§18.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co 3 lata i jest zebraniem sprawozdawczo–wyborczym.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie to zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

 

§19.

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarządu powiadamia członków co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

 3. Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

 4. W przypadku braku quorum w I terminie Zarząd wyznacza II termin, nie wcześniej jednak niż w godzinę po I terminie.

 5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 

§20.


Do Kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalanie Statutu i jego zmian;

 2. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zebrania;

 3. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia;

 4. określenie głównych kierunków działania na okres kadencji;

 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

 6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich;

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władz;

 10. rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu;

 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§21.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych członków.

 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w §18 ust. 3

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§22.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 2. Zarząd składa się z 3 osób. W skład Zarządu wchodzi: Prezes, Wiceprezes oraz Członek Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz Wiceprezesa. 

 3. Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

 5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

 6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstw skarbowe.

 

§23.


Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 

 

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;

 2. sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia;

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

 4. podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu lub obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego;

 5. reprezentowanie Stowarzyszenia;

 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania członków;

 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

 10. podejmowanie decyzji związanych z zatrudnieniem osób do pracy na rzecz Stowarzyszenia.


KOMISJA REWIZYJNA

§24.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi

 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

 

§25.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

 2. kontrolowanie działalności Zarządu;

 3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

 4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się Zarządu z jego obowiązków statutowych, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu;

 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielanie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi;

 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§26.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstw skarbowe. Członkowie Komisji Rewizyjnej zobowiązani są dostarczyć Zarządowi oświadczenie o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§27.Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000r. Nr 26poz. 306 z późniejszymi zmianami).

 

§28.

 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§29.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

  1. Składki członkowskie;

  2. Darowizny, zapisy i spadki;

  3. Dotacje i subwencje;

  4. Wpływy z ofiarności publicznej;

 

§30.


Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§31.


Wysokość składek członkowskich ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§32.Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictwa w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z jednym z członków Zarządu.

 

§33.

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich.

 2. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Członkowie, członkowie organów, pracownicy oraz ich osoby bliskie nie mogą wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

 4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 5. Przez „osoby bliskie ” o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4 rozumie się osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwo lub powinowactwo w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§34.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej w głosowaniu jawnym większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w niniejszym statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz 855 z późniejszymi zmianami).

 

§35.


Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania